หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน:-

วิสัยทัศน์


 
“สังคมเกษตรอินทรีย์ พัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน จะมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค การศึกษาที่ทันสมัยและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตและปลอดภัยในการประกอบอาชีพ

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง