หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน:-

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน


ลักษณะที่ตั้ง

         


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวอำเภอละหานทราย โดยมีระยะทางห่างจากตัวอำเภอละหานทราย ประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 100 กิโลเมตรโดยมีอาณาเขต ติดต่อ ดังนี้

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครอง

     (1) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านมีเนื้อที่ประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร (26,777 ไร่)

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอบต.หนองไทรอำเภอนางรองและทต.ถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากเส้นแบ่งแนวเขตอำเภอละหานทราย-อำเภอนางรองที่จุดบริเวณพิกัด T B 618011 ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงจุดบริเวณพิกัด T B 265014 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามเส้นแบ่งชั้นความสูงผ่านลำนางรองขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจดถนนทางหลวงชนบทสายละหานทราย-นางรองระยะทางประมาณ3.9 กิโลเมตรที่บริเวณพิกัด T B 645033 ไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ500 เมตรที่จุดบริเวณพิกัด T B 650033 ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ750 เมตรที่จุดบริเวณพิกัด T B 656036 ตรงไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ1.2 กิโลเมตรตรงไปทางทิศตะวันออกตามเส้นชั้นความสูงของเขาหลุบระยะทางประมาณ1.1 กิโลเมตรลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามเส้นชั้นความสูงของเขาหลุบระยะทางประมาณ2 กิโลเมตรตรงไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ500 เมตรสิ้นสุดที่จุดพิกัด T B 685021 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ8.6 กิโลเมตร
  • ทิศตะวันออกติดต่อกับทต.ถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติและทต. ตาจงอำเภอละหานทรายโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดพิกัด T B 685021 ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ1 กิโลเมตรตรงไปทางทิศตะวันออกผ่านถนนทางหลวงชนบท สายบ้านโคกว่าน-หนองหินระยะทางประมาณ1.5 กิโลเมตรลงไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ2.9 กิโลเมตรที่จุดบริเวณพิกัด T A 699989 วกไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ1 กิโลเมตรลงไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ2.7 กิโลเมตรสิ้นสุดที่บริเวณจุดพิกัด T A 683970 จดถนนทางหลวงชนบทสายละหานทราย-บ้านโคกว่านรวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ9.1 กิโลเมตร
  • ทิศใต้ติดต่อกับอบต.ละหานทรายและทต. หนองตะครองอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดบริเวณพิกัด T A 683970 ตรงไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ1 กิโลเมตรขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะทางประมาน1.6 กิโลเมตรที่จุดบริเวณพิกัด T A 665983 ตรงไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ1.7 กิโลเมตรที่จุดบริเวณพิกัด T A 650980 ลงไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ2 กิโลเมตรที่จุดบริเวณพิกัด T A 644964 ตรงไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ1.8 กิโลเมตรที่จุดบริเวณพิกัด T A 629969 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะทางประมาน2.4 กิโลเมตรสิ้นสุดที่บริเวณพิกัด T A 613956 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 10.5 กิโลเมตร
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับทต.ปะคำจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดบริเวณพิกัด T A 613956 ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามเส้นแบ่งเขตอำเภอละหานทราย-อำเภอปะคำระยะทางประมาณ3.3 กิโลเมตรที่จุดบริเวณพิกัด T A 586971 ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอละหานทราย - ปะคำระยะทางประมาณ3 กิโลเมตรที่บริเวณจุดพิกัด T A 600997 ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ2.5 กิโลเมตรสิ้นสุดที่บริเวณพิกัด T B 618011 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ6.8 กิโลเมตร

 
อาชีพ

ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนโดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น

  • อาชีพการเกษตร     81%
  • อาชีพค้าขายและรับราชการ        7%
  • อาชีพรับจ้างอื่นๆ        12%
                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง