หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางวารุณี สุวรรณลาส

  ผอ. กองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวชลชินี ยอดหาญ

  นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวโกสุม ภูบาล

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางธีรารัตน์ คงทิพย์

  ครู

 • thumbnail

  นางเรียบ วังตะพัน

  ครู

 • thumbnail

  นางลัดดา พิมพ์ศรีวิไล

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวนพวรรณ พงศ์สุปราณี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวนุชนารถ ศรีสุวรรณ์

  ครู

 • thumbnail

  นางประหยัด พังกระโทก

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางปราณี นุชสาย

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางกัลยกร ประสิทธิ์กุล

  ผู้ดูแลเด็ก