หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางวารุณี สุวรรณลาส

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  091-0147929

 • thumbnail

  นางสาวชลชินี ยอดหาญ

  นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ

  097-9628294

 • thumbnail

  นายวรรษพล ชนะพันธ์

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

  095-6023347

 • thumbnail

  นางธีรารัตน์ คงทิพย์

  ครู

  089-2144762

 • thumbnail

  นางเรียบ วังตะพัน

  ครู

  089-6297527

 • thumbnail

  นางลัดดา พิมพ์ศรีวิไล

  ครู

  087-2445584

 • thumbnail

  นางสาวนพวรรณ พงศ์สุปราณี

  ครู

  084-5323493

 • thumbnail

  นางสาวนุชนารถ ศรีสุวรรณ์

  ครู

  092-2586907

 • thumbnail

  นางกัลยกร ประสิทธิ์กุล

  ผู้ดูแลเด็ก

  099-0076631

 • thumbnail

  นางสาวสุรภา สะอาดชอบ

  คนงานทั่วไป

  089-2208845

 • thumbnail

  นางปราณี นุชสาย

  ผู้ดูเเลเด็ก

  089-8802081

 • thumbnail

  นางประหยัด พังกระโทก

  ผู้ดูเเลเด็ก

  082-1553710

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง