หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางวารุณี สุวรรณลาส

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวชลชินี ยอดหาญ

  นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางธีรารัตน์ คงทิพย์

  ครู

 • thumbnail

  นางเรียบ วังตะพัน

  ครู

 • thumbnail

  นางลัดดา พิมพ์ศรีวิไล

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวนพวรรณ พงศ์สุปราณี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวนุชนารถ ศรีสุวรรณ์

  ครู

 • thumbnail

  นางกัลยกร ประสิทธิ์กุล

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวสุรภา สะอาดชอบ

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางปราณี นุชสาย

  ผู้ดูเเลเด็ก

 • thumbnail

  นางประหยัด พังกระโทก

  ผู้ดูเเลเด็ก

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง