หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวนุชวรา รัฐสมุทร

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางรมย์ชลี เพชรดำ

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นางวิภารัตน์ จีนชาติ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางนิตยา การะเกตุ

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวกรองกาญจน์ การะเกตุ

  ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวปิยวรรณ สวัสดิ์วงศ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวธีรารัตน์ ศรีณรงค์

  พนักงานจ้างทั่วไป