หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน

สำนักปลัด

 • thumbnail

  ว่าง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางสำเนียง แก้วอำไพ

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายธนพัธศกรณ์ โล่ห์นารายณ์

  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายเอกชัย ขันธจันทร์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสมนึก นุชสาย

  นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววิจิตรา ศรีผดุง

  นิติกร ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  จสอ.ทศพล ศรีชัยรัตน์

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายณัฐวัฒน์ จงกรฎ

  นักทรัพย์พยากรบุคคล ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางเนตนภา ทองขาว

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายนฤนาท งิมขุนทด

  นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปฎิบัติการ

 • thumbnail

  นางปะภาดา จันทร์อยู่จริง

  แม่ครัว

 • thumbnail

  นางจันทพร พรหมมินทร์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวพรทิพย์ ปลื้มสายแสง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวศิรินณา นุ่มนวลศรี

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายสุวัฒน์ชัย หล่อเเท่

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายบุญส่ง ศรประสิทธิ์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายเติมชัย ระย้าย้อย

  ผู้ช่วย จพง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นางสาวสายสุดา คานไธสง

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายชัยศิลป์ กิตติวิริยะกุล

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายศุภชัย พึ่งพิศวงค์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายไพรัน นามนุ

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายสมบัติ ปลาอีด

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายนิกร ยอดเยี่ยมแกร

  คนงานทั่วไป

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง