หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน

สำนักปลัด

 • thumbnail

  สิบตำรวจโท เซ็นต์ กะรัตน์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  080-9506332

 • thumbnail

  นางสำเนียง แก้วอำไพ

  หัวหน้าสำนักปลัด

  097-3325417

 • thumbnail

  นายเอกชัย ขันธจันทร์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

  086-2479071

 • thumbnail

  นายสมนึก นุชสาย

  นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ

  089-9395054

 • thumbnail

  นางสาววิจิตรา ศรีผดุง

  นิติกร ปฏิบัติการ

  096-5985324

 • thumbnail

  นางสาวนันท์นภัส เสนาราช

  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

  098-5342451

 • thumbnail

  จสอ.ทศพล ศรีชัยรัตน์

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

  085-2224964

 • thumbnail

  นายณัฐวัฒน์ จงกรฎ

  นักทรัพย์พยากรบุคคล ชำนาญการ

  097-9649863

 • thumbnail

  นางเนตนภา ทองขาว

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

  096-3922532

 • thumbnail

  นายนฤนาท งิมขุนทด

  นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปฎิบัติการ

  083-3680482

 • thumbnail

  นางปะภาดา จันทร์อยู่จริง

  แม่ครัว

  084-8290531

 • thumbnail

  นางจันทพร พรหมมินทร์

  คนงานทั่วไป

  084-9141017

 • thumbnail

  นางสาวพรทิพย์ ปลื้มสายแสง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  061-1600114

 • thumbnail

  นางสาวศิรินณา นุ่มนวลศรี

  คนงานทั่วไป

  093-3284754

 • thumbnail

  นายบุญส่ง ศรประสิทธิ์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

  098-4630996

 • thumbnail

  นายเติมชัย ระย้าย้อย

  ผู้ช่วย จพง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

  084-0605035

 • thumbnail

  นางสาวสายสุดา คานไธสง

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

  065-6960875

 • thumbnail

  นายสุวัฒน์ชัย หล่อเเท่

  พนักงานขับรถยนต์

  095-6132737

 • thumbnail

  นายชัยศิลป์ กิตติวิริยะกุล

  คนงานทั่วไป

  093-7942039

 • thumbnail

  นายศุภชัย พึ่งพิศวงค์

  คนงานทั่วไป

  097-3315969

 • thumbnail

  นายไพรัน นามนุ

  คนงานทั่วไป

  098-2328205

 • thumbnail

  นายสมบัติ ปลาอีด

  คนงานทั่วไป

  098-1184709

 • thumbnail

  นายนิกร ยอดเยี่ยมแกร

  คนงานทั่วไป

  082-8659079

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง