หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสำเนียง แก้วอำไพ

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายธนพัธศกรณ์ โล่ห์นารายณ์

  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายเอกชัย ขันธจันทร์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสมนึก นุชสาย

  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 • thumbnail

  จสอ.ทศพล ศรีชัยรัตน์

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายณัฐวัฒน์ จงกรฎ

  นักทรัพย์พยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางเนตนภา ทองขาว

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววิจิตรา ศรีผดุง

  นิติกรปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางปะภาดา จันทร์อยู่จริง

  แม่ครัว

 • thumbnail

  นางจันทพร พรหมมิ

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวพรทิพย์ ปลื้มสายแสง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวศิรินณา นุ่มนวลศรี

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายชัยศิลป์ กิตติวิริยะกุล

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายศุภชัย พึ่งพิศวงค์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายไพรัน นามนุ

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายสมบัติ ปลาอีด

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายนิกร ยอดเยี่ยมแกร

  คนงานทั่วไป