องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์